Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

energetyka, plan ogólny, inżynierskie

Informacje o programie studiów

Kod: WELDXCSI17Z
Nazwa: energetyka, plan ogólny, inżynierskie
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: Siedem semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Energetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Energetyka Elektroenergetyka
Energetyka Maszyny i urządzenia w energetyce
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski, dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe obliczone za wyniki na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka (max 45 pkt.), fizyka z astronomią lub fizyka (max 30 pkt.); język obcy nowożytny (max 20 pkt.); język polski (max 5 pkt.).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów,

2) dla kandydata ze świadectwem „starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów.

Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Inżynier energetyki, specjalność elektroenergetyka
  • Inżynier energetyki, specjalność maszyny i urządzenia w energetyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera na kierunku energetyka.

Objaśnienie oznaczeń:

K ̶ kierunkowe efekty kształcenia

W ̶ kategoria wiedzy

U ̶ kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia:

WIEDZA

K_W01 (T1A_W01, T1A_W07) Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, geometrię analityczną, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do:

1) opisu i analizy działania podstawowych układów, maszyn i urządzeń w systemach energetycznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących,

2) opisu i analizy działania systemów energetycznych, w tym systemów zawierających układy energoelektroniczne,

3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym zawierające układy programowalne,

4) syntezy elementów, układów i systemów energetycznych, elektrycznych i elektronicznych.

K_W02 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07) Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach energetycznych oraz w ich otoczeniu.

K_W03 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07) Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów chemicznych w systemach energetycznych.

K_W04 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji w systemach energetycznych i elektroenergetycznych.

K_W05 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki technicznej i materiałów konstrukcyjnych niezbędną do:

1) modelowania układów mechanicznych,

2) analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych.

K_W06 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji i zasad działania podstawowych części maszyn (w tym maszyn elektrycznych).

K_W07 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów eksploatacyj¬nych stosowanych w przemyśle energetycznym.

K_W08 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki niezbędną do doboru i stosowania w praktyce podstawowych elementów i układów elektrycznych.

K_W09 (T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektroniki i energoelektroniki niezbędną do stosowania w praktyce podstawowych elementów i układów elektronicznych i energoelektronicznych.

K_W10 (T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie gospodarki energetycznej oraz przesyłania energii.

K_W11 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki płynów i termodynamiki technicznej oraz w zakresie wymiany ciepła.

K_W12 (T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07) Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury komputerów (w szczególności warstwy sprzętowej), oraz ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania.

K_W13 (T1A_W05, T1A_W08) Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska w energetyce, zwłasz¬cza w zakresie technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

K_W14 (T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04) - Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki niezbędną do projektowania układów regulacji analogowych i cyfrowych stosowanych w urządzeniach energetycznych.

K_W15 (T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07) - Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektryczne oraz mechaniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu.

K_W16 (T1A_W05) - Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych energetyki.

K_W17 (T1A_W02) - Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z energetyką.

K_W18 (T1A_W06) - Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia obiektu eksploatacji oraz sposobu zbierania i przetwarzania danych charakteryzujących urządzenia i systemy energetyczne, umożliwiającą ich poprawną eksploatację.

K_W19 (T1A_W08) - Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle energetycznym.

K_W20 (T1A_W10) - Ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego.

K_W21 (T1A_W09) - Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania, jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.

K_W22 (T1A_W11) - Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T1A_U01) - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02 (T1A_U02) - Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

K_U03 (T1A_U03, T1A_U04) - Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.

K_U04 (T1A_U03, T1A_U04) - Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.

K_U05 (T1A_U01, T1A_U03, T1A_U06) Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych.

K_U06 (T1A_U05) - Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

K_U07 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.

K_U08 (T1A_U08, T1A_U09) - Rozumie istotę struktur i zachowania związków organicznych i nieorganicznych oraz potrafi dokonać analizy i syntezy prostych połączeń chemicznych.

K_U09 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi określać sprawność przemian termodynamicznych oraz dokonać bilansowania instalacji energetycznych i ich elementów.

K_U10 (T1A_U10) - Rozumie zasady działania rynku energii.

K_U11 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwa¬rzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe.

K_U12 (T1A_U09, T1A_U12) - Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i układów energetycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt itp.).

K_U13 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów energetycznych oraz prostych systemów energetycznych.

K_U14 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządze¬niami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne.

K_U15 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.

K_U16 (T1A_U08, T1A_U13, T1A_U14) - Potrafi zaprojektować i zrealizować proces testowania elementów, analogowych i cyfrowych układów elektrycznych i elektronicznych i prostych systemów energetycznych oraz sformułować ich diagnozę.

K_U17 (T1A_U01, T1A_U16) - Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego urządzenia lub systemu energetycznego.

K_U18 (T1A_U12, T1A_U16) - Potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia stoso¬wanego w systemie energetycznym i potrafi wstępnie oszacować jego koszty.

K_U19 (T1A_U14, T1A_U16) - Potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowane urządzenie.

K_U20 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych do sterowania w systemach energetycznych oraz oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie energetycznym.

K_U21 (T1A_U10) - Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów energetycznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe (np. Ochrona środowiska), ekonomiczne i prawne.

K_U22 (T1A_U11) - Stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_U23 (T1A_U15) - Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla energetyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia.

K_U24 (T1A_U13) - Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług w obszarach związanych z energetyką.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T1A_K01) - Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 (T1A_K02) - Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-energetyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K_K03 (T1A_K05) - Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.

K_K04 (T1A_K03, T1A_K04) - Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

K_K05 (T1A_K06) - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K_K06 (T1A_K07) - Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć energetyki i innych aspektów działalności inżyniera-energetyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)