Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

energetyka, plan ogólny, inżynierskie

Informacje o programie studiów

Kod: WELDXCSI
Nazwa: energetyka, plan ogólny, inżynierskie
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: Siedem semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Energetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Energetyka Elektroenergetyka
Energetyka Maszyny i urządzenia w energetyce
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i/lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT. Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe obliczone za wyniki na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka (max 45 pkt.), fizyka (max 30 pkt.); język obcy nowożytny (max 20 pkt.); język polski (max 5 pkt.). Podstawą naliczania punktów rankingowych są: 1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów, 2) dla kandydata ze świadectwem „starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów. Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr zimowy 2020/2021

Posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski, dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe obliczone za wyniki na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka (max 45 pkt.), fizyka z astronomią lub fizyka (max 30 pkt.); język obcy nowożytny (max 20 pkt.); język polski (max 5 pkt.).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów,

2) dla kandydata ze świadectwem „starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów.

Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Inżynier energetyki, specjalność elektroenergetyka
  • Inżynier energetyki, specjalność maszyny i urządzenia w energetyce
Uprawnienia zawodowe:

• egzamin z języka obcego na poziomie B2

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty uczenia się zgodne z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera na kierunku Energetyka.

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:

- uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

- charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich i jest ujęty w trzech kategoriach:

kategoria wiedzy (W), która określa:

- zakres i głębię (G) - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,

- kontekst (K) - uwarunkowania, skutki.

kategoria umiejętności (U), która określa:

- w zakresie wykorzystania wiedzy (W) - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,

- w zakresie komunikowania się (K) - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,

- w zakresie organizacji pracy (O) - planowanie i pracę zespołową,

- w zakresie uczenia się (U) - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób.

kategoria kompetencji społecznych (K) - która określa:

- w zakresie ocen (K) - krytyczne podejście,

- w zakresie odpowiedzialności (O) - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego,

- w odniesieniu do roli zawodowej (R) - niezależność i rozwój etosu.

Objaśnienie oznaczeń:

- w kolumnie symbol i numer efektu:

- K - kierunkowe efekty uczenia się;

- W, U, K (po podkreślniku) - kategoria - odpowiednio: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych;

- 01, 02, 03, …. - numer efektu uczenia się.

- w kolumnie kod składnika opisu - Inż4_P6S_WG - kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

K_W01

ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę,

geometrię analityczną, analizę, probabilistykę oraz

elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym

metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne

do:

1) opisu i analizy działania podstawowych układów,

maszyn i urządzeń w systemach energetycznych, a także

podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących,

2) opisu i analizy działania systemów energetycznych, w

tym systemów zawierających układy energoelektroniczne

3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w

tym zawierające układy programowalne

4) syntezy elementów, układów i systemów

energetycznych, elektrycznych i elektronicznych

P6S_WG

K_W02

ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę,

termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm,

fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę

niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk

fizycznych występujących w elementach i układach

energetycznych oraz w ich otoczeniu

P6S_WG

K_W03

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie chemii, w tym wiedzę niezbędną do

zrozumienia procesów chemicznych w systemach

energetycznych

P6S_WG

K_W04

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie grafiki

inżynierskiej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia

zasad graficznego przedstawiania maszyn,

mechanizmów, urządzeń, konstrukcji w systemach

energetycznych i elektroenergetycznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki

technicznej i materiałów konstrukcyjnych niezbędną do:

1) modelowania układów mechanicznych,

2) analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji

mechanicznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania,

konstrukcji i zasad działania podstawowych części

maszyn (w tym maszyn elektrycznych)

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W07

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów

eksploatacyjnych stosowanych w przemyśle

energetycznym

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W08

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki

niezbędną do doboru i stosowania w praktyce

podstawowych elementów i układów elektrycznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W09

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektroniki i

energoelektroniki niezbędną do stosowania w praktyce

podstawowych elementów i układów elektronicznych i

energoelektronicznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie gospodarki

energetycznej oraz przesyłania energii

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W11

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki płynów

i termodynamiki technicznej oraz w zakresie wymiany

ciepła

P6S_WG

K_W12

ma podstawową wiedzę w zakresie architektury

komputerów (w szczególności warstwy sprzętowej), oraz

ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik

programowania

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W13

ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska w energetyce,

zwłaszcza w zakresie technologii ograniczania emisji

szkodliwych czynników, oraz korzystania z odnawialnych

źródeł energii

P6S_WG

K_W14

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw

sterowania i automatyki niezbędną do projektowania

układów regulacji analogowych i cyfrowych stosowanych

w urządzeniach energetycznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W15

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i

rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych

wielkości charakteryzujących elementy i układy

elektryczne oraz mechaniczne różnego typu, zna metody

obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do

analizy wyników eksperymentu

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W16 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych

trendach rozwojowych energetyki

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W17 ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów

powiązanych z energetyką

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W18

ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia obiektu

eksploatacji oraz sposobu zbierania i przetwarzania

danych charakteryzujących urządzenia i systemy

energetyczne, umożliwiającą ich poprawną eksploatację

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W19 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia

pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle energetycznym

P6S_WG P6S_WG

K_W20

ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień

prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej,

prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego

P6S_WK P6S_WK

K_W21

ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym

zarządzania jakością, i prowadzenia działalności

gospodarczej

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W22 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form

indywidualnej przedsiębiorczości

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W23

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i

humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach

do innych nauk

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:

K_U01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski

oraz formułować i uzasadniać opinie

P6S_UW

P6S_UO

K_U02

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie

oszacować czas potrzebny na realizację zleconego

zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram

prac zapewniający dotrzymanie terminów

P6S_UO

K_U03

potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji

zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający

omówienie wyników realizacji tego zadania

P6S_UW

P6S_UK

K_U04 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację

poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

P6S_UW

P6S_UK

K_U05

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i

czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych

P6S_UK

K_U06 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu

podnoszenia kompetencji zawodowych

P6S_UU

K_U07

potrafi wykorzystać poznane metody i modele

matematyczne, a także symulacje komputerowe do

analizy i oceny działania elementów elektronicznych oraz

analogowych i cyfrowych układów elektronicznych

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U08

rozumie istotę struktur i zachowania związków

organicznych i nieorganicznych, oraz potrafi dokonać

analizy i syntezy prostych połączeń chemicznych

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U09

potrafi określać sprawność przemian termodynamicznych

oraz dokonać bilansowania instalacji energetycznych i ich

elementów

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U10 rozumie zasady działania rynku energii P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U11

potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów

przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i

cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i

programowe

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U12

potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i

układów energetycznych ze względu na zadane kryteria

użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość

działania, koszt itp.)

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U13

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami

programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do

symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów energetycznych oraz prostych systemów energetycznych

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U14

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i

urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych

wielkości charakteryzujących elementy i układy

energetyczne

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U15

potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz

pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a

także ekstrakcję podstawowych parametrów

charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i

cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić

otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać

ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

TP6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U16

potrafi zaprojektować i zrealizować proces testowania

elementów, analogowych i cyfrowych układów

elektrycznych i elektronicznych i prostych systemów

energetycznych oraz sformułować ich diagnozę

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U17

potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych

w celu dobrania odpowiednich komponentów

projektowanego urządzenia lub systemu energetycznego

Inż_P6S_UW

K_U18

potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia

stosowanego w systemie energetycznym i potrafi

wstępnie oszacować jego koszty

Inż_P6S_UW

K_U19 potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować

zaprojektowane urządzenie

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U20

potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami

programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz

odpowiednimi narzędziami informatycznymi do

opracowania programów komputerowych do sterowania

w systemach energetycznych oraz oprogramowania

mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w

systemie energetycznym

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U21

potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań

obejmujących projektowanie elementów, układów i

systemów energetycznych – dostrzegać ich aspekty

pozatechniczne, w tym środowiskowe (np. ochrona

środowiska), ekonomiczne i prawne

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U22 stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny

pracy

P6S_UO

K_U23

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi

służących do rozwiązywania prostych zadań

inżynierskich, typowych dla energetyki oraz wybierać i

stosować właściwe metody i narzędzia

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U24

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu

funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w

szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i

usług w obszarach związanych z energetyką

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U25 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go

zjawisk humanistycznych, prawnych i społecznych

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:

K_K01

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania

się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) –

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i

społecznych

P6S_KO

P6S_KR

P6S_KK

K_K02

ma świadomość ważności i zrozumienie

pozatechnicznych aspektów i skutków działalności

inżyniera-energetyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane

decyzje

P6S_KO

P6S_KK

K_K03

ma świadomość ważności zachowania w sposób

profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i

poszanowania różnorodności poglądów i kultur

P6S_KR

K_K04

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

gotowość podporządkowania się zasadom pracy w

zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie

realizowane zadania

P6S_KO

K_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P6S_KO

K_K06

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni

technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania

i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki

masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących

osiągnięć elektroniki i telekomunikacji oraz innych

aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania,

aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób

powszechnie zrozumiały

P6S_KO

P6S_KR

K_K07

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu

problemów poznawczych i praktycznych.

P6S_KK

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr zimowy 2020/2021

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera na kierunku energetyka.

Objaśnienie oznaczeń:

K ̶ kierunkowe efekty kształcenia

W ̶ kategoria wiedzy

U ̶ kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia:

WIEDZA

K_W01 (T1A_W01, T1A_W07) Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, geometrię analityczną, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do:

1) opisu i analizy działania podstawowych układów, maszyn i urządzeń w systemach energetycznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących,

2) opisu i analizy działania systemów energetycznych, w tym systemów zawierających układy energoelektroniczne,

3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym zawierające układy programowalne,

4) syntezy elementów, układów i systemów energetycznych, elektrycznych i elektronicznych.

K_W02 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07) Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach energetycznych oraz w ich otoczeniu.

K_W03 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07) Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów chemicznych w systemach energetycznych.

K_W04 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji w systemach energetycznych i elektroenergetycznych.

K_W05 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki technicznej i materiałów konstrukcyjnych niezbędną do:

1) modelowania układów mechanicznych,

2) analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych.

K_W06 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji i zasad działania podstawowych części maszyn (w tym maszyn elektrycznych).

K_W07 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów eksploatacyj¬nych stosowanych w przemyśle energetycznym.

K_W08 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki niezbędną do doboru i stosowania w praktyce podstawowych elementów i układów elektrycznych.

K_W09 (T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektroniki i energoelektroniki niezbędną do stosowania w praktyce podstawowych elementów i układów elektronicznych i energoelektronicznych.

K_W10 (T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie gospodarki energetycznej oraz przesyłania energii.

K_W11 (T1A_W03, T1A_W04) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki płynów i termodynamiki technicznej oraz w zakresie wymiany ciepła.

K_W12 (T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07) Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury komputerów (w szczególności warstwy sprzętowej), oraz ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania.

K_W13 (T1A_W05, T1A_W08) Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska w energetyce, zwłasz¬cza w zakresie technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

K_W14 (T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04) - Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki niezbędną do projektowania układów regulacji analogowych i cyfrowych stosowanych w urządzeniach energetycznych.

K_W15 (T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07) - Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektryczne oraz mechaniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu.

K_W16 (T1A_W05) - Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych energetyki.

K_W17 (T1A_W02) - Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z energetyką.

K_W18 (T1A_W06) - Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia obiektu eksploatacji oraz sposobu zbierania i przetwarzania danych charakteryzujących urządzenia i systemy energetyczne, umożliwiającą ich poprawną eksploatację.

K_W19 (T1A_W08) - Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle energetycznym.

K_W20 (T1A_W10) - Ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego.

K_W21 (T1A_W09) - Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania, jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.

K_W22 (T1A_W11) - Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T1A_U01) - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02 (T1A_U02) - Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

K_U03 (T1A_U03, T1A_U04) - Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.

K_U04 (T1A_U03, T1A_U04) - Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.

K_U05 (T1A_U01, T1A_U03, T1A_U06) Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych.

K_U06 (T1A_U05) - Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

K_U07 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.

K_U08 (T1A_U08, T1A_U09) - Rozumie istotę struktur i zachowania związków organicznych i nieorganicznych oraz potrafi dokonać analizy i syntezy prostych połączeń chemicznych.

K_U09 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi określać sprawność przemian termodynamicznych oraz dokonać bilansowania instalacji energetycznych i ich elementów.

K_U10 (T1A_U10) - Rozumie zasady działania rynku energii.

K_U11 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwa¬rzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe.

K_U12 (T1A_U09, T1A_U12) - Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i układów energetycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt itp.).

K_U13 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów energetycznych oraz prostych systemów energetycznych.

K_U14 (T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządze¬niami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne.

K_U15 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.

K_U16 (T1A_U08, T1A_U13, T1A_U14) - Potrafi zaprojektować i zrealizować proces testowania elementów, analogowych i cyfrowych układów elektrycznych i elektronicznych i prostych systemów energetycznych oraz sformułować ich diagnozę.

K_U17 (T1A_U01, T1A_U16) - Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego urządzenia lub systemu energetycznego.

K_U18 (T1A_U12, T1A_U16) - Potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia stoso¬wanego w systemie energetycznym i potrafi wstępnie oszacować jego koszty.

K_U19 (T1A_U14, T1A_U16) - Potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowane urządzenie.

K_U20 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09) - Potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych do sterowania w systemach energetycznych oraz oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie energetycznym.

K_U21 (T1A_U10) - Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów energetycznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe (np. Ochrona środowiska), ekonomiczne i prawne.

K_U22 (T1A_U11) - Stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_U23 (T1A_U15) - Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla energetyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia.

K_U24 (T1A_U13) - Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług w obszarach związanych z energetyką.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T1A_K01) - Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 (T1A_K02) - Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-energetyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K_K03 (T1A_K05) - Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.

K_K04 (T1A_K03, T1A_K04) - Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

K_K05 (T1A_K06) - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K_K06 (T1A_K07) - Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć energetyki i innych aspektów działalności inżyniera-energetyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)