Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie

Informacje o programie studiów

Kod: WELDECSM18L
Nazwa: Energetyka,elektroenergetyka,magisterskie
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: studia trzysemestralne, 90 pkt. ECTS
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Energetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Energetyka Elektroenergetyka
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku energetyka musi posiadać minimalny zbiór kompetencji związanych z podejmowanymi studiami. W szczególności kandydat musi: znać podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem różnych nośników energii; znać zasady termodynamiki, prawa przepływu ciepła i masy oraz mechaniki płynów; umieć rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi; umieć określić wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność/sprawność energetyczną.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskał kompetencje różniące się od kompetencji zalecanych dla kandydata podejmującego studia drugiego stopnia na kierunku energetyka może, za zgodą dziekana właściwego ds. spraw kształcenia, uzupełnić zbiór wymaganych kompetencji w wyniku realizacji indywidualnego toku studiów.

W związku z tym, że osoba podejmująca studia drugiego stopnia na kierunku energetyka uzyskała w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia odpowiednie kompetencje do ich podjęcia lub – w przypadku braku niektórych z wymaganych kompetencji – może je uzupełnić w wyniku realizacji zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS, opis efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia nie musi odnosić się do wszystkich efektów kształcenia wymienionych w opisie kwalifikacji drugiego stopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk technicznych (opis kwalifikacji drugiego stopnia obejmuje łączne efekty kształcenia osiągnięte na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe ustalone przez komisję rekrutacyjną, która bierze pod uwagę: wynik ukończenia studiów wyższych (od 0-50 pkt. rankingowych), kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów i wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (od 0 50 pkt. rankingowych). Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier energetyki, specjalność, elektroenergetyka
Uprawnienia zawodowe:

• studia były realizowane na specjalności: elektroenergetyka

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku energetyka.

Objaśnienia oznaczeń:

K - kierunkowe efekty kształcenia,

W - kategoria wiedzy,

U - kategoria umiejętności,

K - (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych;

T2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia;

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

InzA – efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim.

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia

WIEDZA

K_W01 (T2A_W01) - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą probabilistykę i statystykę matematyczną oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania i rozwiązywania zadań podejmowanych w trakcie studiów

K_W02 (T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04) - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy fizyki kwantowej oraz fizyki jądrowej w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów i układów energetycznych oraz w ich otoczeniu

K_W03 (T2A_W07) - posiada wiedzę z zakresu wybranych metod numerycznych i ich zastosowania do rozwiązywania zagadnień naukowych i inżynierskich w tym z zakresu pola elektromagnetycznego oraz termomechaniki

K_W04 (T2A_W06, InzA_W01) - ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, zasad działania oraz eksploatacji instalacji i sieci energetycznych

K_W05 (T2A_W02) - ma pogłębioną wiedzę z zakresu sieci komputerowych.

K_W06 (T2A_W03, T2A_W07, InzA_W02) - ma wiedzę w zakresie modelowania, analizy i sterowania systemami energetycznymi

K_W07 (T2A_W02) - ma wiedzę w zakresie metod i technik pomiaru wielkości charakteryzujących efektywność i niezawodność systemów energetycznych.

K_W08 (T2A_W04, InzA_W01) - zna i rozumie podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przemiany energii, a także jej przejmowania i przenoszenia.

K_W09 (T2A_W06, InzA_W02) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład systemów energetycznych

K_W10 (T2A_W03) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń przekształtnikowych stosowanych w energetyce

K_W11 (T2A_W04, T2A_W06) - ma poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik pozyskiwania energii z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

K_W12 (T2A_W04, T2A_W05) - zna problemy związane ze współpracą systemu elektroenergetycznego ze źródłami rozproszonymi i mobilnymi oraz metody składowania energii w systemie.

K_W13 (T2A_W08) - ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.

K_W14 (T2A_W09) - ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w energetyce oraz konsekwencji wynikających z działania w warunkach niepewności i ryzyka.

K_W15 (T2A_W11) - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz kierowania zespołami ludzkimi.

K_W16 (T2A_W08, InzA_W03) - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T2A_U01, InzA_U05) - potrafi ze zrozumieniem pozyskiwać i integrować informacje z literatury i internetowych baz danych (w tym ze źródeł w językach obcych), dokonywać ich interpretacji i weryfikacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02 (T2A_U02) - potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w każdym środowisku przy użyciu języków obcych.

K_U03 (T2A_U03) - potrafi przygotować opracowanie naukowe i zredagować tekst prezentujący rezultaty badań.

K_U04 (T2A_U04) - posługując się poprawnym językiem technicznym i terminologią fachową potrafi przedstawić ustnie w sposób zrozumiały szczegółowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki

K_U05 (T2A_U05) - potrafi sam określić kierunek dalszego pogłębiania wiedzy w oparciu o różnorodne źródła informacji.

K_U06 (T2A_U03, T2A_U04 T2A_U06) - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym i swojej specjalności.

K_U07 (T2A_U07, InzA_U05) - potrafi posługiwać się różnymi technikami i urządzeniami do pozyskiwania i wymiany informacji przy realizacji zadań o charakterze badawczym

K_U08 (T2A_U08, T2A_U09) - potrafi tworzyć modele matematyczne, wykorzystywać poznane modele i metody oraz symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń, układów i systemów energetycznych.

K_U09 (T2A_U08 T2A_U09, T2A_U10) - potrafi wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin nauki dokonać analizy i oceny pracy systemów energetycznych również pod względem ekonomicznym stosując poznane techniki oraz narzędzia pomiarowe i programowe.

K_U10 (T2A_U11) - potrafi formułować oraz weryfikować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.

K_U11 (T2A_U09, T2A_U12, InzA_U03) - potrafi porównać rozwiązania układów pozyskiwania energii z różnych źródeł oraz określić ich opłacalność ekonomiczną na rynku energii.

K_U12 (T2A_U08 T2A_U09) - potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia służące do pozyskiwania, transformacji i konwersji energii oraz do jej magazynowania

K_U13 (T2A_U13) - potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dyscyplin nauki oraz stosować podejście systemowe w procesie oceny działania obiektów technicznych stosowanych w energetyce

K_U14 (T2A_U14 T2A_U15 T2A_U16) - potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny efektywności energetycznej projektowanych lub istniejących rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki oraz zaproponować ich modyfikację lub udoskonalenie

K_U15 (T2A_U17) - potrafi dokonać identyfikacji zagadnień i problemów w złożonym zadaniu inżynierskim, wskazać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania

K_U16 (T2A_U18) - potrafi określić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych do oceny systemów energetycznych w ramach realizowanych zadań inżynierskich

K_U17 (T2A_U19) - potrafi na podstawie założeń konstrukcyjnych wykonać projekt urządzenia, systemu lub procesu energetycznego używając współczesnych narzędzi do projektowania lub programowania

K_U18 (T2A_U10, InzA_U03) - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk humanistycznych, prawnych i społecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T2A_K07) - potrafi przekazywać innym posiadaną wiedzę i umiejętności oraz informacje i opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej

K_K02 (T2A_K02, InzA_K01) - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K03 (T2A_K03, InzA_K02) - potrafi kontaktować się z współpracownikami i podporządkować się zasadom pracy w zespole, ponosić odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania, jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi

K_K04 (T2A_K06) - potrafi rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu i podejmować kreatywne działania techniczne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)